عکس درخواستی

تصویری از عمه حاج معصومه(باجی معصومه) به درخواست خانواده اقای مهدی نصرآبادی(مهدی کلبه حسن) که در دیار غربت هستند اما دلشان اینجا و در نصراباد است