درد و دل نصرآباد

بعد از حمد وثنای خدای بی همتا , خوشحالم که میان دو هجای هستی خوش لمیده اید. اگر از   

 پنجره  خیال سرکی بکشید و در کوچه تنهایی خویش جویای احوال روستایمان شوید, دیری است که 

 دیگر آوای خوش با هم بودن را نمی سراییم و بر مقبره شب های پر نشاط و روزهای پر از هیاهوی 

 نصرآباد فاتحه خوانده ایم.خوب نمی دانم شاید بانوی زندگی های شهری تحفه ای دردانه نشانتان  

داده است که همگیتان دزدانه ایام عید و تعطیلات به دیارمان فقط سرکی میکشید و شاید......

  

ادامه مطلب را بخوانید

شریعت و آیین سفر به شمال و جنوب  آهنگ سفر به دیار عزیزمان رابرای شما   

حرام کرده باشد.هر چه هست فقط خوب میدانم غروب ها خسته و شب های  

گرفته اید....باور کنید گاهی افسوس می خورم که چشم هایتان فقط مدفن  

خاطراتی از نصرآباد است.فقط خواستم بدانید که اگر دیگر نوروز و تابستان  

نصرآبادشور وشوق گذشته را ندارد مشکل از ماست نه از نصرآباد.

با آنکه در تعطیلات تابستان هستیم اما دیارمان به قدری در سکوت است که 

 دلت می گیرد.در گوشه ای از سفرهایتان به ویژه در عید فطر نصرآباد را از یاد نبرید.